PRIVACY VERKLARING

MD Enduro Spanje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons-gegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MD Enduro Spanje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- passende technische en/of orga-nisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens   gewaarborgd is.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn   verstrekt.

-  op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als MD Enduro Spanje zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

MD Enduro Spanje

Marcel Davids

Tel.: 0651299364

Email: marcel010@icloud.com

www.md-enduro.nl

DNI X9162390H

NIF B55151096

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door MD Enduro Spanje verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het aangaan van overeenkomsten

- Het versturen van nieuwsbrieven

- Het bijhouden van een door de Nederlandse wet vereiste boekhouding

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-  Uw voor- en achternaam

-  Uw adresgegevens

-  Uw telefoonnummer

-  Uw e-mailadres

-  Uw IP-adres / website-adres

-  KvK

-  BTW gegevens

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor

-  Google Analytics

 

In kaart brengen website bezoek

Op de website van MD Enduro Spanje worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MD Enduro Spanje gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

MD Enduro Spanje maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken van MD Enduro Spanje bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MD Enduro Spanje te kunnen maken.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MD Enduro Spanje heeft hier geen invloed op.

MD Enduro Spanje heeft Google geen toestemming gegeven om via www.MD Enduro Spanje.nl. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

MD Enduro Spanje  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;bMD Enduro Spanje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van www.MD Enduro Spanje.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

 

MD Enduro Spanje

Marcel Davids

Tel.: 0651299364

Email: marcel010@icloud.com

www.md-enduro.nl

DNI X9162390H

NIF B55151096

PRIVACY VERKLARING

ALGEMENE VOORWAARDEN

Even een korte opsomming;

- Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs

- Je bent gezond en in staat off-road te rijden

- Je hebt een goede reisverzekering en ziektekosten verzekering

- Je bent bereid de Aansprakelijkheidsverkaring te tekenen

 

Kom je met eigen motor;

- Je motor is voorzien van kentekenplaat en verzekering

- Je motor heeft een decibelkiller

- Indien mogelijk een bib Mouse in je banden (niet verplicht)

 

Op de site heb je ook kunnen zien wat het kost. De reservering staat vast zodra de aanbetaling is voldaan. Wij vragen EUR 150,00 per persoon als aanbetaling voor de hele week.

 

Het resterende bedrag moet op de dag van aankomst worden voldaan.

 

Bij motor huur moet ook de borg EUR 400,00 bij aankomst betaald worden. Bij eventule schade boven het borgbedrag bent u aansprakelijk en dient u deze tevoldoen.

 

Voorschriften

De klant is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voorschriften met betrekking tot paspoorten, visa, invoerrechten/douane, deviezen en gezondheid.

 

Aansprakelijkheidsverklaring

Door de aanmelding voor de reis gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de volgende verklaring:

 

Ik ben mij volledig bewust van de gevaren van het motorrijden op en buiten verharde wegen. De deelname aan de reis geschiedt op eigen risico. Ik ga akkoord met het feit dat noch MDE noch haar vertegenwoordigers en plaatsvervangers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor persoonlijke ongelukken, materiële schade en financiële verliezen van welke aard dan ook, en tevens niet voor andere storingen die te wijten zijn aan overmacht. Het is mij bekend dat MDE ook niet aansprakelijk is voor het gedrag van andere deelnemers in de groep. Ik zal mij aan de geldende verkeersregels houden en de regels van de groepsreis in acht nemen. Ik zorg ervoor dat ik door mijn gedrag geen schade toebreng aan mens, natuur of de staat van mijn voertuig. Ik ben in principe gezond en voldoe aan de eisen die de tour aan mij stelt. Ik ben in het bezit van een geldig motorrijbewijs. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het dragen van voldoende beschermende kleding. Ik ga akkoord dat alle schades (ook motorische) voortkomend uit het rijden op een crosscircuit geheel voor mijn eigen rekening zijn.

 

eXTReMe Tracker